תקנון הגרלה לזיהוי האמנים במופע פתיחת השנה תש"פ

1 .מבוא
1.1 .האגודה הסטודנטיאלית בן-גוריון (להלן: "עורכי ההגרלה" ו/או "האגודה"( מזמינה את ציבור
הסטודנטים להשתתף בהגרלת זוג כרטיסי כניסה לאירוע מופע פתיחת שנה תש"פ במידה וינחשו
נכונה את זהות האמנים המופיעים במופע, לפי הצלליות שבתמונה בפוסט הפייסבוק.
2.1 .השתתפות בהגרלה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של המשתתף ו/או ממלא הסקר ו/או המבקש
להירשם כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל
דבר ועניין.
2 .הסכם מחייב
1.2 .כאמור, ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסכמה ואישור של תקנון זה )להלן: "התקנון"(. לפיכך,
אנא וודא, כי קראת והבנת את כללי ההגרלה במלואם טרם מילוי הסקר. כל משתתף בהגרלה,
מאשר, בעצם השתתפותו, כי הוא מסכים הסכמה מלאה ובלתי מותנית לכל כללי ההגרלה.
2.2 .כללי ההגרלה המופיעים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין עורכי ההגרלה בכל
הקשור להגרלה.
3.2 .לא ישתתף בהגרלה סטודנט שלא ענה בתגובה בפוסט הנ"ל את ניחושיו לאמנים המופיעים ו/או
לא נתן הסכמתו לתנאי תקנון זה.
3 .תקופת התחרות וההגרלה
תקופת: "להלן )12:00 בשעה, 10/10/2019 חמישי ביום ותסתיים 06.10.2019-ב תחל התחרות. 3.1
ההגרלה"(. המידע בנוגע לאופן ההשתתפות בתחרות וההגרלה והפרסים בהם ניתן לזכות כפי
שיפורסמו באמצעי הפרסום של האגודה השונים מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
4 .השתתפות בהגרלה
1.4 .רשאי להירשם ולהשתתף בהגרלה כל סטודנט חבר אגודה בבן-גוריון, העומד בכל ומלוא תנאי
תקנון זה ואשר ענה מרצונו על החידה שפרסמה האגודה על זהות האמנים לשנת תש"פ.
2.4 .השתתפות בתחרות אסורה על עורכי ההגרלה ו/או אחד מהם ו/או מנהליהם, עובדיהם
והמועסקים על ידם ועל בני משפחתם וקרוביהם מדרגה ראשונה.
3.4 .המשתתף חייב להיות בגיר מעל גיל 18.
4.4 .המעוניין להשתתף בהגרלה יאשר כי קרא והינו מסכים לתקנון.
5.4 .סקרים מלאים שיועלו לאחר המועד שנקבע לסגירת הסקר, לא יבחנו ולא יכנסו להגרלה.
6.4 .כל סקר שיוגש ירשם על שם מתמודד אחד בלבד.
7.4 .במידה וקיים חשד כי משתתף בהגרלה עבר על כללי התקנון, אזי רשאים עורכי התחרות לפי שיקול
דעתם הבלעדי לפסול את המשתתף ולחסום את השתתפותו בתחרות לאלתר וללא צורך במתן
הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לפרס מכוח השתתפותו תפקע מידית. עורכי התחרות שומרים
לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בהגרלה.
8.4 .עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות לוודא את אמיתות פרטי ההרשמה והעמידה של
המשתתפים בדרישות ההגרלה.
9.4 .עובדי האגודה הסטודנטיאלית וחברי מועצת הסטודנטים אינם רשאים להשתתף בהגרלה.
5 .בחירת הזוכים בהגרלה
1.5 .בסוף תקופת מילוי הסקר יבחר בהגרלה משתתף בצורה אקראית מבין העונים נכונה ועל ידי שני
בעלי תפקיד ממדור הסברה בנוכחות נציג ועדת ביקורת של האגודה.
2.5 .שמו של הזוכה בהגרלה יפורסמו בדף הפייסבוק, ובאופן אישי בתאריך שיקבע בהמשך.
3.5 .לא ניתן לזכות בפרס כקבוצה. הפרסים יינתנו לאדם אחד בלבד.
6 .פרסים
1.6 .יחלוקו לזוכה כרטיסי כניסה זוגיים למופע פתיחת שנה תש"פ שעתיד להתרחש ב-2019.11.05.
2.6 .עורכי ההגרלה שומרים על זכותם לשנות את הפרס ו/או להציע פרס חלופי באותו ערך, לפי שיקול
דעתם הבלעדי.
3.6 .במידה ולא יהיה ניתן לאתר את אחד הזוכים או יותר בתוך 10 ימים מיום פרסום שמות הזוכים
ו/או לא עומדים בתנאים לקבלת הפרס בהתאם לכללי ההגרלה הנ"ל ו/או סירבו לקבלת הפרס,
עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף
אחר.
4.6 .למען הסר ספק מודגש בזאת כי עורכי ההגרלה ו/או אחד מהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים
על אי הצלחה של מתמודד בהגרלה להשתתף בהגרלה, לרבות בנסיבות בהן אותו משתתף בהגרלה
נחסם לשירותים ו/או לחלקם בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר
תמנע מן המשתתף בהגרלה השתתפות כאמור.
7 .ביטול/השהייה של ההגרלה
עורכי ההגרלה שומרים על זכותם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל משתתף שהיה לו חלק
פסול/פלילי בעניין ו/או לבטל, לשנות או להשעות את ההגרלה. מבלי לגרוע באמור לעיל עורכי ההגרלה
היו רשאים לשנות את התקנון על פי שיקול דעתם, כמו כן עורכי ההגרלה רשאים לבטל ו/או לדחות את
התחרות מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק מדוע.

נגישות