התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים- בעקבות החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט-
בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג
עודכן לאחרונה ב- 2018.01.30

א. הגדרות:
1 .דרישה מוקדמת- השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות בקורס אחר/בחינה
אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת.
2 .היעדרות בשל שירות מילואים- היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות מילואים כהגדרתו
בחוק שירות מילואים.
3 .מטלה- תרגיל, עבודה, עבודת סמינר, פרוייקט, דוח מעבדה וכו'.
4 .ימי היעדרות בגין מילואים- ימי המילואים שאינם בתקופת פגרות לימודים.
5 .תעסוקה מבצעית מפוצלת- תע"מ- שירות מילואים בפועל של 10 ימים לפחות בחלוקה לתקופות
כשהראשונה לפחות בת ארבעה ימים והשנייה לאחר הפסקה של עד שבוע.

ב. רכז התאמות
הרכז ימונה ע"י אגודת הסטודנטים בתיאום עם דיקנאט הסטודנטים.
תפקידי הרכז:
1 .קביעת ההתאמות לסטודנטים על פי הנהלים ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות.
2 .מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה, לצורך ביצוען.
3 .טיפול בתלונות הסטודנטים בעניין ביצוע ההתאמות.
4 .תיאום בין האוניברסיטה ובין צה"ל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו לרבות סיוע
בהגשת הבקשה.
לכל סטודנט קיימת הזכות להגשת בקשה לשלטונות הצבא, לדחיית/ביטול שירות המילואים.
אגודת הסטודנטים ודיקנאט הסטודנטים יקבעו את הנוהל להגשת הבקשות להתאמות.
הנוהל יפורסם באתר דיקנאט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים.

ג. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים
1 .מורה המקצוע יודיע בתחילת הסמסטר לסטודנטים שלו כיצד ישלים הסטודנט היוצא למילואים את מרכיבי
הציון (עבודות, תרגילים, מעבדות ובחנים) ועל האופן בו תתבצע ההשלמה.
2 .סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך,
לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
3 .סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או
20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, יוכל
לדחות את קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. עליו להודיע על כך למחלקה לפחות
10 ימים לפני מועד א' של הבחינה.

ד. הגשת מטלות
1 .סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, רשאי לבקש לדחות את
מועד הגשת המטלה (או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה), במספר הימים לפחות שבהם שירת
במילואים.
2 .ועדת ההוראה מחלקתית תקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים של 14
ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

ה. מעבדות, סמינרים, סדנאות, סיורים והכשרה מעשית
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינר, סיור, סדנא או הכשרה מעשית, המרצה על פי
שיקול דעתו יקבע האם וכיצד תושלם השתתפותו של הסטודנט. אם יוחלט על השלמת ההשתתפות בקורס
במועד מאוחר, לא יידרש לתשלום נוסף.

ו. בחינות
1 .סטודנט שנעדר מבחינה/בוחן בשל שירות מילואים, זכאי להבחן במועד נוסף עבור כל מועד שהפסיד.
2 .סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או שבמהלך
הסמסטר הסמוך (24 שעות) לתקופת הבחינות אשר שירת שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21
ימים במצטבר, זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר,
או בסמוך לו.
3 .סטודנט ששירת שירות מילואים של 2-9 ימים במהלך תקופת הבחינות, זכאי לא להיבחן במועד הבחינה
המתוכנן:
שירות מילואים של 2-3 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשרות.
שירות מילואים של 6-4 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו השירות.
שירות מילואים של 9-7 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו משירות.
4 .הנחיות לביצוע בוחן כמפורט בסעיף 2.4 לנוהל הבחינות.
5 .סטודנט הנקרא ליום מילואים אחד, לא לצורך עדכון פרטים אישיים או ראיון שגרתי,
אלא לצורך מבצעי שלא ניתן לדחות, יציג אישור המציין:
א. שעות מדויקות של ההתייצבות.
ב. אישור הגורם המוסמך שלא ניתן לדחות את ההתייצבות ליום אחר.
ג. אישור מקצינת קישור או מקוון על שירות המילואים.
ד. סטודנט ששירת 10 ימי מילואים לפחות לפני מועד הבוחן, שנקבע בסילבוס הקורס ושב לכל המאוחר 24
שעות לפני הבוחן, יהיה זכאי לסעיף 2.4 בנוהל הבחינות.
6 .מועד הבחינה הנוסף יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת
הבחינה.
7 .מובהר שלסטודנט יש זכות לגשת לשני מועדי בחינה בלבד.

ז. היעדרות מבחינה או מטלה המהווה דרישה מוקדמת
סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת. או בשל היעדרותו לא הגיש
מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או
המטלה.

ח. השלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות
1 .סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים יקבל סיוע בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד באמצעות מתן
הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר ועוד.
א. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לקבל 50 צילומים עבור כל יום שבו נעדר מהלימודים.
ב. סטודנט לאחר שירות מילואים של 10 ימים ברציפות ומעלה זכאי לקבל מדיקנאט הסטודנטים שיעורי עזר
או שני קורסי תגבור (מרתון) בסבסוד של %50 ,להשלמת החומר החסר. במידה ולא יוכל הסטודנט לבחור
בשיעורי עזר או קורס תגבור מסובסד משום שלא התקיימו, יוכל הסטודנט לקבל כרטיסי צילום במקומם (50
צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, עבור כל יום שבו נעדר מהלימודים ) או תע"מ כמוזכר
בהגדרה.
את הבקשה למימוש הזכויות יש להפנות לרכז התאמות באגודת הסטודנטים.
2 .קורסי קיץ
שירות במילואים מ- 22 יום ומעלה מזכה בפטור מתשלום עבור קורס קיץ.
שירות במילואים מ- 30 יום ומעלה מזכה בפטור מתשלום עבור שני קורסי קיץ.
הזכות מותנית בכך שקורס/י קיץ נפתח/ים בקיץ של אותה שנה בה התקיים שרות המילואים ובתנאי
שנכללים ברשימת קורסי הקיץ הניתנים בחינם בגין שירות מילואים (לא ניתן להעברה לשנים האחרות ואין
הטבה כספית במקום).
כל קורסי הקיץ הניתנים בקיץ מזכים בפטור בגין שירות מילואים לזכאים לכך ובתנאי שהסטודנט הינו
סטודנט במסלול רגיל (לא במסלול מיוחד, לא בתוכניות מנהלים, לא בפרויקטים מיוחדים המתחילים בקיץ
וקורסים אלה הינם חלק מתוכנית הלימודים שלהם) שסמסטר הקיץ אינו מהווה עבורו סמסטר פעיל (משמע,
לומדים סמסטר סתיו ואביב).
מי שקיבלו פטור מתשלום עבור קורס קיץ ומימשו את הפטור, זכאים להחזר חלקי של שכר הדירה לחודשי
הקיץ.
זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.
מובהר שמימוש ההטבה תקף לאותה שנה בלבד ולא ניתן לממשה רטרואקטיבית.
3 .סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי למתן אפשרות, במידת האפשר, לצפות בשיעורים שהפסיד עקב
שירות המילואים או להאזין להם. יוכן מאגר של הרצאות בקורסי מבוא וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטלית
ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.
4 .סטודנט שנעדר מלימודים בשל שירות מילואים, יזכה להתחשבות בכל נוגע לזמן החזרת הספרים ששאל
ולהשאלה ללא הגבלה של ספרים בהתחשב בכמות העותקים שיש לספרים שהוא מבקש.
5 .סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, ותקופת שינויים זכאי לרישום
מוקדם לקורסים, לא כולל קורסי בחירה.
מותנה בכך שהסטודנט הודיע מראש למזכירות המחלקה כשבועיים ימים.

ט. הארכת לימודים
סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית, יהיה זכאי להאריך את
לימודיו בשני סמסטרים מבלי שיחויב מעבר לשכר הלימוד הנורמטיבי של התואר שהוא לומד, או כל תשלום
נוסף בשל הארכה זו.

י. מלגות ומעונות
1 .שירות במילואים מזכה בתוספת נקודות לקביעת הזכאות למעונות ומלגות.
זכות זו תוענק לסטודנט/ית השב/ה ממילואים בלבד.
2 .שירות במילואים מ- 14 ימים ומעלה מוכר כמילוי התנאי לביצוע פעילות חברתית לצורך קבלת מלגה
באוניברסיטה.

יא. בן/בת זוג
על פי החלטת הועדה המרכזת, סטודנט/ית שהוא/היא בן/בת זוג של משרת מילואים שלו/ה ילד עד גיל 14
י/תהיה זכאי/ית לאותן הקלות של משרת המילואים (למעט החזר חלקי בגין שכ"ד).

יב. פרסום
1 .הכללים והנוהל יפורסמו בכל שנה בשנתון ובידיעון האונ' וכן באתר האינטרנט.
2 .רכז ההתאמות יפרסם בתחילת כל שנה את עיקרי המסמך לידיעת חברי הסגל האקדמי המנהלי
והסטודנטים באוניברסיטה.

הערות:
1 .הוראות אלו אינן חלות על תלמידי המכינות.
2 .נוהל זה חל על סמסטר א' וסמסטר ב' בלבד.
37387

נגישות