כיצד יוחל "מתווה שתי נקודות זכות" בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנט?

החוק מגדיר שני ערוצים דרכם נוכל אנו, הסטודנטים/ות, להיות זכאים/ות לשתי נקודות זכות נוספות במסגרת שירות מילואים או מעורבות חברתית:

 • שתי הנקודות יהיו חלק מסך הנקודות הדרושות לתואר ולא בנוסף להן. בתארים בהם נדרש/ת הסטודנט/ית ללמוד קורסים כלליים, יחושבו נקודות ההתנדבות/המילואים כחלק מהם. במקרים בהם אין בתואר בחירה בקורסים כלליים, הנקודות יחושבו כחלק מקורסי הבחירה במחלקה.
 • שתי נקודות הזכות יירשמו לזכות הסטודנט/ית, אך יהיה ללא ציון מספרי (כלומר, יירשם ציון "עובר").
 • תיתכן זכאות לשתי נקודות זכות במסגרת החוק פעם אחת בתואר, כלומר, לא תתאפשר כפילות וקבלת נקודות זכות עבור שירות מילואים ועבור התנדבות חברתית.
 • לאחר ביצוע ההמרה, לא יתאפשר שינוי או לקיחת קורס אחר במקום.
 • במידה שסטודנט/ית למד קורס כללי (או קורס בהתאם לנספח א' של הנוהל) והחליט/ה להמיר אותו בקורס הייעודי, הקורס הכללי שלמד/ה ת/ירשם כ"קורס לא לשקלול" ולא ימחק מהרשומה האקדמית.
 • שימו לב! המתווה יוחל גם רטרואקטיבית לסמסטר העוקב לזמן ביצוע המילואים או ההתנדבות, כלומר ניתן להגיש בסמסטר ב' אישורים על ימים שבוצעו החל מה-14.10.2018, אבל לא יותר משנה לאחר מכן.

שירות מילואים:

 1. שירות מילואים של חמישה ימים ברצף ועוד תשעה ימי מילואים בשנת לימודים אקדמית, סך הכל 14 ימים לפחות, מאפשר זכאות לשתי נקודות זכות.
 2. עליכם/ן להדפיס אישור על ביצוע ימי המילואים (טופס 3010) ישירות במשרד מילואים במדפסת ייעודית לכך ולצרף טופס הצהרה שייחתם על ידכם/ן לפיו אתם/ן מסכימים/ות להחליף קורס כללי בשתי נקודות זכות על בסיס שירות מילואים או התנדבות.  לטופס ההצהרה לחצו פה.
 3. עם המסמכים, עליכם/ן לגשת למשרד מילואים של אגודת הסטודנטים בכדי להגיש את הטפסים, ולקבל אישור על זכאותכם/ן.
 4. לאחר מכן, הטיפול בנושא עובר לידי המחלקות.
 5. ניתן להירשם לבצע את ההליך או ההמרה של קורס שכבר נלקח במהלך השנה האקדמית בה בוצע שירות המילואים כמוגדר בנוהל, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב.

התנדבות חברתית:

 1. פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.
 2. תוכלו לפנות באופן עצמאי לארגון או עמותה שמופיעה ברשימה שתפורסם על ידי הדיקאנט ואגודת הסטודנטים מדי שנה. (קישור נמצא בתחתית העמוד)
 3. לאחר ביצוע פעילות התנדבותית-חברתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, עליכם/ן לקבל אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו ביצעתם/ן התנדבות. שימו לב! האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות.
 4. בתום ההתנדבות עליכם/ן להגיש שני מסמכים: מכתב רשמי מהארגון בו התנדבתם/ן ומסמך הצהרה רשמי של האוניברסיטה בו אתם/ן מבקשים/ות להמיר שתי נקודות זכות של קורסים כלליים לטובת הקורס הייעודי. לטופס ההצהרה לחצו פה.
 5. עליכם/ן לגשת עם שני המסמכים למשרד שירותי אגודה בלובי בית הסטודנט במהלך תקופה של שבועיים לקראת סיום כל סמסטר.
 6. עובדי/ות משרד שירותים יקבלו את הטפסים, יחתמו עליהם לאישור, וימיינו אותם לפי פקולטות.
 7. לאחר מכן בסוף הסמסטר, הטיפול בנושא יעבור לידי הפקולטות השונות, שיזינו לסטודנט/ית הרלוונטי/ת את שתי נקודות הזכות. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

לקריאת הנוהל המלא לחצו פה.

לקריאת נספח ההמרה של הקורסים לחצו פה.

לקריאת רשימת הארגונים הכלולים במתווה לחצו פה.

טופס פירוט שעות

שאלות ותשובות מתווה מילואים:

 • האם ימי מילואים שעשיתי בשנה שעברה נחשבים?

  לא, אנו סופרים את ימי המילואים שבוצעו החל מתחילת שנת הלימודים בה בוצעו ימי המילואים, ועד לתחילת שנת הלימודים העוקבת לה. כלומר בשנת תש"פ, הימים הנספרים יהיו על ימי מילואים שבוצעו החל מ27.10.19 עד 18.10.20

נגישות