שלטי עצור

לאחר מעורבות שלכן/ם, התעקשות שלנו, ועבודה מאומצת:

נוהל מניעת ההטרדות המיניות האוניברסיטאי עבר שינויים והתפרסם.

את הנוהל המלא ניתן למצוא כאן.

כחלק מהמאץ לתקן סוגיות בעייתיות, אגודת הסטודנטים דחפה לשינויים בנוהל ההטרדות המיניות.

המאמצים כללו:

  • הנושא התקבע בישיבת המועצה ב-1/6 כנושא מהותי בראש סדר העדיפויות של מועצת הסטודנטים. כמו כן, חברת המועצה נבחרה כדי ללוות את התהליך על כלל רמותיו, והשתתפה בכל הפגישות והדיונים שהתרחשו בפרק זמן זה.
  • דלת פתוחה של הרכזת לשיוויון מגדרי וטיפול בהטרדות מיניות באגודה, שהתקיימה ב-5/9 ואיפשרה לסטודנטים/ות לבוא ולעזור לנו לגבש עמדה והמלצות לאוניברסיטה.
  • פגישה ב-1/11 עם אנשי מפתח הנוגעים לשינוי התקנון כגון היועצת המשפטית של האוניברסיטה עו"ד תמר מונד, ראש מחלקת ארגון ושיטות מר איתן אדמון, נציגת מועצת הסטודנטים ונציגי האגודה.

המלצות מרכזיות של אגודת הסטודנטים שהתקבלו על ידי האוניברסיטה והוכנסו לנוהל:

  • זכות של המתלוננים/ות לליווי ותמיכה: הליווי יכלול תמיכה נפשית וסיוע אקדמי, ככל הנדרש, וכן אפשרות לנוכחות בבירור ובדיוני המשמעת (ככל שיהיו). על המלווים תחול חובת הסודיות.
  • אמצעי ביניים: נציבת הקבילות, בתיאום עם הנשיא והרשויות המוסמכות באוניברסיטה, רשאית להורות על נקיטת אמצעי ביניים שמטרתם להגן על המתלונן/ת, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בענייני עבודה או בענייני לימודים כתוצאה מהגשת התלונה. להרחיק את הנילון מן המתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לה לנכון בנסיבות העניין, וכן להורות כי הנילון או מי מטעמו / מי הקשור אליו לא יהיו מעורבים – במישרין או בעקיפין – בקבלת החלטות הקשורות למתלונן/ת.
  • מיצוי בפרק זמן הוגן: החלטת הנשיא תינתן תוך 30 ימים מקבלת המלצת הנציבה אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות המחייבות דחייה ואלו יצויינו בגוף ההחלטה.
  • זכויות נוספות לנפגע/ת: לקבל מידע על זכויותיו במסגרת הבירור וההליך המשמעתי או כל הליך אחר הקשור לתלונה, וכן מידע על התנהלות ההליך המשמעתי.

כמו כן, ביקשנו להדגיש את זכויות הסטודנטים/ות אם וכאשר יהיו בצד המתלונן. עיגנו בנוהל ליווי, תמיכה, עדכון שותף (בכל שלב של הבירור, חקירה ושפיטה) ואמצעים לשמירה על רצף אקדמי נורמלי ככל האפשר גם במהלך בירור התלונה וחקירתה על ידי הפרדה בין הנילון למתלונן\ת. ייתכן ושינויים אלה יישמעו טריוויאליים ומובנים מאליהם אך כל המצוין לעיל לא היה קיים בנוהל הישן. אנחנו מאמינים ששינויים נוספים עדיין נצרכים, אך בו בעת מברכים על סיום בהצלחה של שלב ראשוני וחשוב זה.

למידע נוסף:

נגישות