בחור לומד במחשב

התנהלות בתקופת הקורונה - עדכונים

*עדכון תשיעי – 09.06.20, 17:00*

אמ;לק – נרמול ציונים, פרסום מועדי א' ו-ב' עד מחר, הארכת תקופת הוויתור האקדמי, אי-חסימה בפני קורסי המשך

אנחנו שמחים לעדכן בנוגע להישגים ראשונים אליהם הגענו מול הנהלת האוניברסיטה ביחס לזכויות האקדמיות של כולנו, כפי שפורטו במייל שנשלח הבוקר מטעם הרקטור. עיקרי הדרישות שאושרו:

? כל זמן בו לא יושתו שינויים חדשים ומגבלות נוספות על ידי משרד הבריאות או המל"ג, לא יוכנסו שינויים נוספים בלוח הבחינות של מועדי א' ו-ב' שיפורסם במלואו עד מחר.

? בקורסים בהם משתתפים למעלה מ-30 סטודנטים יחול נרמול כלפי מעלה של הציונים, זאת במידה והממוצע יהיה נמוך מציון סף מינימלי בהתאם לציוני הקורס בשנים קודמות.

? במידה וסטודנט/ית נכשל/ה בקורס בסמסטר הנוכחי, בו לא מתקיים קורס הקיץ, לא ייחסם רישומו לקורסי המשך.

? תקופת הוויתור האקדמי הוארכה עד ליום א׳ ה-14.6 והקנס בוטל.

? סטודנט/ית שנכשל/ה במועד מיוחד של קורס קדם, אך עבר/ה את הקורס המתקדם בסמסטר ב' תש"פ, יורשה/תורשה להירשם לקורסי המשך בשנת תשפ"א.

 


*עדכון תשיעי, 17.05.20, 17:00*

אמל"ק – סיכום המענה לבחינות מועדים מיוחדים מסמסטר א' עם ציון בינארי

 • סטודנט הזכאי למועד מיוחד, וקיבל ציון עובר מספרי במועד מוקדם יותר בסמסטר לא יהיה זכאי לגשת לבחינת מועד מיוחד שציונה בינארי.
 • כחלק מהשיח עם הציר האקדמי הצלחנו לסכם כי סטודנט זה יהיה זכאי לבחור אחת משתי האפשרויות:
  • לגשת שוב בפעם הבאה שתתקיים בחינה במתכונת רגילה בקורס.
   או
  • להגיש בקשה להמיר את הציון העובר המאוני (מספרי) שקיבל במועד מוקדם יותר בציון "עובר" בינארי. שימו לב – לאחר הגשת הבקשה לא ניתן להמיר חזרה את הציון הבינארי בציון מספרי.
 • סטודנט שניגש לבחינה המיוחדת שציונה בינארי, עבר את הבחינה ומעוניין בציון מאוני (מספרי) בקורס, יוכל להגיש בקשה ולהיבחן שוב בפעם הבאה שתתקיים בחינה במתכונת רגילה בקורס. חשוב לשים לב שהציון האחרון הוא הקובע.

*עדכון שמיני – 08.05.20, 14:30*

אמל"ק: הוראה מקוונת עד סוף הסמסטר, מעבדות וסדנאות, סיורים לימודיים, פעילות הספרייה, תקופת מבחנים סמסטר ב', מועדים מיוחדים סמסטר א', חשיפת מבחנים סמסטר א', הקלות לסטודנטים עם ילדים, סטודנטים בסיכון וסטודנטים שלא יכולים לחתום על הצהרת בריאות, התנסויות קליניות, פריסת תשלום שכר לימוד.

 • ההוראה המקוונת תימשך עד לסוף הסמסטר.
 • כניסה לאוניברסיטה תיעשה רק עם מסיכה ולאחר מילוי טופס הצהרת בריאות באפליקציית "בן-גוריון" אותו יש להציג בכניסה יחד עם תעודה מזהה.
 • מעבדות הוראה וסדנאות
  • המחלקות נערכות לקיים קורסי מעבדה וסדנאות בהתאם להנחיות שהתקבלו מהמל"ג ותוך שמירה על בריאות הסטודנטים והסגל האקדמי.
  • ככל שיתאפשר, הודעה לגבי מועדי קורסי המעבדות וסדנאות, האופן בו יתקיימו וההיערכות הנדרשת אליהן תימסר לסטודנטים לפחות שבוע מראש על-ידי מזכירות המחלקה.
  • כעקרון, אין להישאר בקמפוס אחרי המעבדה או הסדנא, אך יוכשרו מקומות לימוד עבור סטודנטים המגיעים לקמפוס לצורך מעבדה או סדנא ויש להם שיעורים מקוונים לפני או אחרי המעבדה או הסדנא. פרטים יימסרו בהמשך.
 • סיורים לימודיים – קורסים בהם יש הכרח לקיים סיור לימודי יתארגנו בהתאם להנחיות לקיום הסיורים כפי שהועברו למחלקות ולפקולטות. מזכירות המחלקה או מרצה הקורס יפרסמו את מועדי הסיור לפחות שבוע לפני מועד הסיור. ההנחיות בנוגע להתנהלות הסיור בעת הזאת יפורסמו לקראת הסיור.
 • פעילות ספריות – הספריות נערכות לקבלת קהל על-פי ההנחיות של המל"ג.
  • כניסה לספרייה והשהייה בה לצורך לימודים אפשרית מוגבלת לכמות האנשים המותרת ומותנית בהזמנת מקום מראש בקישור: https://gezer.bgu.ac.il/libtables
  • ​הישיבה סביב שולחנות הלמידה תהיה פרטנית ולא תתאפשר ישיבה קבוצתית. יש להגיע לספרייה עם מסיכה וכפפות חד"פ. אלכוג'ל ומגבוני חיטוי יעמדו לרשותכם.
  • שירותי הספרייה (השאלה ואיסוף ספרים, סריקת פרקים/מאמרים, השאלה בין-ספרייתית, יעץ והדרכה) ינתנו בין השעות 09:00-16:00 באמצעות המייל:  yaatz@bgu.ac.il או באמצעות הווטסאפ (הודעות טקסט בלבד) 054-2365206
 • תקופת מבחנים סמסטר ב' ומועדים מיוחדים
  • הפקולטות נערכות לקיום בחנים של סמסטר ב' ובחינות בקורסים מסמסטר א' שלא התקיימו, ושלא ניתן היה לעשות בהם הערכה חלופית, בכיתות הקמפוס.
  • התקנות נוקשות ומצמצמות מאוד את מספרי הסטודנטים שיוכלו להיבחן בכל עת, והן נוגעות בין היתר למספר הסטודנטים שיכולים לשהות בכיתות בו בזמן, לשמירת המרחק ביניהם בכיתות וברחבי הקמפוס, למניעת הצטופפות בכניסה לכיתות ולקמפוס, וכן להשגחה ולפיזור בסוף הבחינה.
  • לפיכך, עבור כל קורס בו ניתן לעשות הערכה חלופית או מבחן מקוון, לא תתקיים בחינה בקמפוס. הפקולטות תעשנה תיעדוף של הבחינות ויקבעו אילו בחינות יתקיימו בקמפוס.
  • ההודעה על הבחנים והמועדים המיוחדים תיעשה בהתאם לנוהל הבחינות – שבוע מראש עבור בוחן, שלושה שבועות מראש עבור מועד מיוחד מסמסטר א'.
  • לאחר סיום עבודת הכנה ולוגיסטיקה יפורסם לוח הבחינות לסמסטר ב' כך שנוכל להיערך לקראת תקופת הבחינות והקיץ בצורה מיטבית.

 • חשיפת מבחנים – לקורסים מסמסטר א' שבהם הבחינה חסויה ולא הייתה חשיפה של הבחינה, ייקבע יום ושעה, וכיתה אליה תוכלו להגיע לחשיפה. לאחר החשיפה, ניתן יהיה לערער על הציון. מידע יפורסם ע"י המחלקות.

   

 • הקלות לסטודנטים עם ילדים (עד כיתה ו') –
  • סטודנטים אשר הם הורים לילדים קטנים (עד כיתה ו') יהיו זכאים להפחתה של 20% בהיקף המטלות הנדרשות בקורס וכן תוספת של 50% למספר הימים להגשת העבודה. כמו כן, יהיו פטורים מחובת נוכחות בשיעורים ותרגולים אך יצטרכו לדאוג להשלים את החומר הלימודי.
  • סטודנטים המבקשים את ההקלה נדרשים לשלוח תצלום של ת.ז והספח עם פרטי הילדים למזכירות המחלקה וכן יידעו את המרצים של הקורסים הרלוונטיים בדבר זכאותם להקלה.

 • מענה לסטודנטים בקבוצת סיכון או סטודנטים שנאסר עליהם הגעה לקמפוס בהתאם לתקנות
  • סטודנטים בסיכון שאינם יכולים לקחת חלק במטלות חובה (כגון מעבדה, בוחן, בחינה)  המתקיימות בקמפוס האוניברסיטה, מתבקשים לפנות לדיקנאט הסטודנטים בכדי להסדיר את הנושא וכן לעדכן את המרצים בקורסים הרלוונטיים.
  • עבור כל היעדרות יקבע מרצה הקורס, על פי שיקול דעתו ובהתייחס בין השאר למהות הקורס ואופיו, באיזה אופן תושלם השתתפותו של הסטודנט, כלומר מה המטלה החלופית אליה הוא נדרש.
  • סטודנט אשר יבחר להשלים את השתתפותו בקורס במועד מאוחר, לא יידרש לתשלום נוסף.
  • סטודנט בסיכון שנעדר מבחינה המתקיימת בקמפוס האוניברסיטה, יהיה זכאי להיבחן במועד נוסף.

 • התנסויות קליניות – החל מהשבוע הבא ישובו הסטודנטים להתנסויות הקליניות בפקולטה למדעי הבריאות. הודעות יימסרו לסטודנטים דרך המחלקות.

   

 • אפשרות לפריסת תשלום שכ"ל בקרדיט –מעתה ניתן לשלם שוברי תשלום באזור האישי בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בקרדיט בתוספת דמי טיפול. ניתן לבחור בין 3-12 תשלומים. פרטים  באתר מדור חשבונות סטודנטים.

*עדכון שביעי – 22.04.20, 13:00*

אמ;לק -עדכונים על , מועדים מיוחדים, אפשרות מטלה חלופית, הארכת מועד התשלום לשכר הלימוד ואפשרות יציאה מהמעונות.

 • קרן מענקים לסטודנטים – בעקבות דרישתנו, הוקמה קרן מענקים לסטודנטים שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה – סטודנטים וסטודנטיות שנפגעו בעקבות יציאה לחל"ת, פיטורין, או התעכבות קבלת מלגה יוכלו להגיש בקשה לקבלת מענק. פרטים על אופן בקשת וקבלת המענק יפורסמו בימים הקרובים ע"י דיקנאט הסטודנטים.
 • שכר לימוד
  • דאגנו להארכת זמן תשלום שכר הלימוד עד לתאריך ה-14.6. עד למועד זה הסטודנטים לא יחויבו בריביות עקב עיכוב תשלום.
  • כרגע האפשרויות לתשלום הן אשראי או באמצעות שוברים בבנק הדואר. אפשרויות תשלומים נוספות יפורסמו בהמשך ויינתן מענה לשוברים מורכבים כמו פיקדון משרד הביטחון.
  • ניתן לבקש פריסה חדשה ורחבה יותר של התשלומים בהתאם לצרכים שלכם/ן.
 • מעונות – פנינו לדיקנאט הסטודנטים וסוכם כי באופן חסר תקדים, תינתן אפשרות יציאה לסטודנטים הגרים במעונות החל מה- 1.5 ללא קנסות. ניתן לפנות למדור מעונות של האוניברסיטה במייל >> vip+meonot@bgu.ac.il
 • מועדים מיוחדים ומטלות (חובות אקדמיים לסמסטר א') –
  • בעקבות פנייתנו לאוניברסיטה, הוסכם כי עד לסוף השבוע הבא (1.5) כלל הסטודנטים יעודכנו בנוגע לתאריכי המועדים המיוחדים/המטלות החלופיות, וכן באופי המטלה, תוך שמירה על הזכות לקבלת עדכון 3 שבועות מראש.
  • ישנם מספר מועדים שיידחו לסוף הסמסטר והסטודנטים שצפויים להיבחן במועדים אלו יקבלו גם הם עדכון על כך עד לסוף השבוע הבא, וכן יקבלו עדכון נוסף 3 שבועות לפני המועד החדש.
  • בנוסף, בעקבות בדיקה מקיפה שביצענו מול אוניברסיטאות אחרות בארץ, אישרה האוניברסיטה לכלל הפקולטות להוסיף למאגר האפשרויות את האפשרות של מבחן או מטלה מקוונת שהציון עליה יהיה בינארי (עובר/לא עובר). חשוב להדגיש שההחלטה בנושא עדיין נתונה למרצים ולמחלקות, אך אנו בטוחים כי הרחבת האפשרויות תאפשר לקדם את קביעת המועדים ואת העדכון עליהם אליכם/ן, הסטודנטים.
 • מבחנים ובחנים (מבדקי אמצע ותקופת המבחנים הקרובה בסמסטר ב') –
  • בימים אלה אנחנו מגבשים יחד עם המזכירות האקדמית ודיקנאט הסטודנטים תקנון מותאם לקיום מבחנים ובחנים מקוונים. התקנון יכלול התייחסות לחובות וזכויות הסטודנט, היבטים לוגיסטיים והתנהלות מצד סגל הקורס.
  • במידה וקיבלתם הודעה על בוחן ללא הסבר על האופן בו יתקיים – אנא פנו לרכזות הסיוע האקדמי של האגודה לפי הפקולטה בה אתם/ן לומדיםות >> https://bit.ly/3cHDl59
 • רכזות הסיוע האקדמי ממשיכות במתן מענה טלפוני – ימים ראשון ושלישי בין 09:00-15:00, ימים שני, רביעי וחמישי בין השעות 10:00-16:00. מספרי הטלפון: 054-2087258, 054-3106338, 054-3921673.

 


*עדכון שישי – 02.04.20, 22:00*

 • הערכות חלופיות למועדי ג' (סמסטר א')
  • אחרי שבוע אינטנסיבי של שיחות בנושא עם האוניברסיטה, הצלחנו לאשר שמועדי המטלות החלופית יפורסמו לפחות שלושה שבועות מראש.
  • תאריך מדויק וסוג המטלה יפורסמו על ידי המחלקה.
  • המבחנים/המטלות שנקבעו כחלופות למועדי ג' יתקיימו רק לאחר חופשת פסח. במידה ונתקלת בבעיה בנושא – עדכנו את משרד סיוע אקדמי!
 • מתווה 2 נק"ז התנדבות/מילואים
  • פרסמנו עבורכם את רשימת הארגונים שפועלים גם במהלך הקורונה וניתן לבצע בהם 30 שעות התנדבות במסגרת המתווה >> ראו כאן.
  • סטודנטים בסמסטר האחרון לתואר שנשאר להם נק'"ז או חצי נק'"ז לסיום הקורסים הכלליים – יכולים לבצע את המתווה של 30 שעות התנדבות או שירות המילואים, ולקבל זיכוי כספי על הנק"ז העודף כך שישלמו רק על הנק"ז החסר ולא מעבר לכך. עליהם לעמוד בקריטריונים במתווה המפורסמים באתר האגודה. כדי לקבל את ההחזר הכספי יש להגיש בקשה לזיכוי בסוף הסמסטר.
 • תקופת שינויים, סילבוסים והרכבי ציון
  • הנחיית האוניברסיטה לסגל האקדמי היא לעדכן ולפרסם את כלל הסילבוסים של סמסטר ב' לפני סוף תקופת השינויים (02.04 בשעה 23:59).
  • הרכב הציון הסופי, כפי שמופיע בסילבוסים, לא ישתנה במהלך הסמסטר.
  • במידה וייווצרו מגבלות המונעות מילוי מרכיב ציון מסוים לקראת סוף הסמסטר, אז יכולות להינתן מטלות חלופיות למטלות הכתובות בסילבוס, אך משקלן בציון הסופי יישאר זהה למשקל המקורי שנקבע בסילבוס (למשל – אם נכתב מבחן מסכם במשקל 60% יכולה להינתן מטלה חלופית כמו עבודה או מבחן בית, אך המשקל יישאר 60%).
  • סגל הקורס רשאי לפרט הרכב ציון אחד (שיישאר תקף) או מספר חלופות, אך בכל מקרה עליו להתייחס ל-100% מהציון הסופי ולא להשאיר חלקים מהציון ללא התייחסות.
  • לא פורסם לכם סילבוס? הסילבוס מאוד כללי? הרכב הציון לא מתייחס לכל 100% הציון הסופי? עדכנו את רכזות הסיוע האקדמי בהקדם!
 • שכר הלימוד לסמסטר ב'
  • אנחנו מבינים את הקשיים בנושא, כולנו מתמודדים/ות איתם. מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, כמו הרבה מוסדות אחרים, נמצאים היום באי-וודאות לגבי המשך הפעילות השנה. לכן, עוד מוקדם לדעת מה יהיו ההשלכות הכלכליות הצפויות למצב. נושא שכר הלימוד ייקבע ברמה הארצית (ולא ברמה המקומית) ונמצא בשיח של כלל אגודות הסטודנטים בארץ ו"התאחדות הסטודנטים" מול המועצה להשכלה גבוהה.
  • לבקשתנו, התקיים היום (יום חמישי 02.04) דיון ראשון בנושא בוועדת החינוך בכנסת (פורסם בעמוד הפייסבוק של האגודה) והעניין נמצא בטיפול ומעקב אדוק שלנו. מצורפת ההודעה שהוצאנו שלשום בנושא הפעילות מול חברי וחברות הכנסת לקידום הנושא>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163336153050010&id=452910505009
  • למול אי-הוודאות הזאת, הצלחנו להשיג עד כה שני דברים בהקשר לשכר הלימוד בתיאום עם מדור חשבונות של האוניברסיטה:
   • דחיית תשלום שכר הלימוד עד ל-30.04.20.
   • פריסת תשלומים נוחה יותר.
  • לאחר חופשת הפסח האוניברסיטה תקיים הערכת מצב נוספת, ואנחנו נפעל על מנת שתתקבלנה תשובות ברורות יותר בהיבט הכלכלי.
 • זכאות לתואר – סטודנטים שסיימו את חובות הלימודים לתואר ראשון בסמסטר א', למעט שתי בחינות, יוכלו לקבל ציון "השלים" בקורסים ולסגור את התואר. עליהם לפנות במייל למזכירות המחלקה ולתאם סגירת תואר (הזכאות אינה ניתנת לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין או במידה ומדובר בקורס חוזר).

 


*עדכון חמישי – 26.03.20, 09:00*

 • שכר לימוד
  • חשבון שכר הלימוד לסמסטר ב' וחשבון שכר הדירה במעונות יישלחו לסטודנטים בימים הקרובים. ניתן לשלם אותם עד ה-30.04.20 ללא ריבית או הצמדה.
  • נתקלת בקושי לשלם את שכר הלימוד? פנה למדור חשבונות כדי לבחון פריסת תשלומים במייל: heshbons@bgu.ac.il
 • השלמת ימי לימודים בפסח – בשל ההערכות להוראה המקוונת, ימי הלימודים שבוטלו ב-15-16.03 יושלמו בתאריכים 05-06.04.20. המטרה בהשלמת ימים אלו מוקדם ככל הניתן היא כדי לנסות ולמנוע את הארכת הסמסטר לתוך הקיץ.
 • הרכב הציון הסופי – בקורסים של סמסטר ב' יישמר הרכב הציון הסופי בקורס כפי שמפורסם בסילבוס הקורס. עם זאת המטלה המסכמת בקורס עשויה להשתנות בהתאם לתנאים בהם נעמוד בסוף סמסטר ב' (אלא אם צוין אחרת בסילבוס).
 • בחינות סמסטר א' ורישום לקורסי המשך (מועדים מיוחדים ומועדי ב' לביה"ס לרפואה):
  • הפקולטות בוחנות אפשרות לבצע הערכה חלופית למבחנים בקורסים השונים, כדי לאפשר את השלמת חובות סמסטר א'.
  • מועדי ההערכה החלופית או הבחינה יפורסמו לסטודנטים לפחות שבועיים מראש, בכדי לאפשר את סיום חובות סמסטר א' מוקדם ככל הניתן מבלי לפגוע בפרק הזמן הסביר ללמידה.
  • שימו לב כי ייתכן והבחינות יתקיימו רק לאחר החזרה לשגרה בגלל אופי הקורס וכמות הנבחנים.
  • בקשות למועדים מיוחדים – סטודנטים שלא התאפשר להם להגיש בקשות אלו במועד, יוכלו להגישן עד 03.20. לא תינתן הארכה נוספת.
  • זכאות לתואר – סטודנטים שסיימו את חובות לימודים לתואר הראשון במהלך סמסטר א' למעט שתי בחינות (לא כולל קורסי אנגלית), יוכלו לקבל ציון "השלים" בקורסים ולסגור את התואר. יש לפנות במייל למזכירות המחלקה.
  • לימודי המשך וקורסים חוזרים
   • סטודנט שלא יסיים בהצלחה את המטלה החלופית ולא יעבור את קורס הקדם מסמסטר א', יימחק מקורס ההמשך בסמסטר ב' ויזוכה בשכר הלימוד בגינו. במקרים חריגים יאושר המשך לימודים בקורס ההמשך – הנחיות פרטניות יועברו ע"י הפקולטות.
   • סטודנט שיעמוד במטלה החלופית ויעבור את קורס הקדם מסמסטר א', יימחק מהקורס החוזר בסמסטר ב' ויזוכה בשכר הלימוד בגינו.
   • הנדסה – סטודנטים שלא השלימו דרישות קורס בשל הקפאת הבחינות ונרשמו לקורס החוזר כגיבוי, יהיו פטורים מהגשת מטלות בקורס החוזר בכפוף לאישור המרצה. סטודנטים אלו רשאים להירשם במקביל לקורס ההמשך.
 • קורסים כלליים:
  • אנגלית/עברית – סטודנטים שמפאת חוסר מקום לא יסיימו את חובות האנגלית או העברית שלהם בסמסטר ב', יוכלו להמשיך בלימודיהם ולהשלימם בסמסטר הבא (סמסטר קיץ במידה וייפתח, או סמסטר א' תשפ"א במידה ולא ייפתח).
  • קיימות – לפי נהלי הפקולטה להנדסה, סטודנטים בפקולטה מחוייבים ללמוד 4 נק"ז כללי מהפקולטה למדעי הרוח והחברה. היות וקורס "סוגיות בסביבה, קיימות ושמירת טבע" הוא מטעם הפקולטה לטבע, הקורס לא מאושר כקורס כללי לפקולטה להנדסה.

 


*עדכון רביעי – 18.03.20, 23:00*

 • נוכחות בקמפוס – מי שנוכחותו איננה הכרחית מתבקש שלא להגיע לקמפוסים (ב"ש, אילת ושדה בוקר). הדבר נכון לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה כאחד.
 • ספריות האוניברסיטה – יהיו סגורות לפעילות פרונטלית לרבות השאלת ספרים. ייעוץ מקוון לצרכי מחקר, מאגרי מידע וגישה לכתבי עת מקוונים יפעלו כרגיל.
 • פעילות מחקרית – לא יכולה להימשך כבשגרה. חוקרים, מדענים ותלמידי מחקר מתבקשים לא להגיע לקמפוסים של האוניברסיטה.
 • מענה לבעיות אקדמיות ולשאלות טכניות:

 


*עדכון שלישי – 17.03.20, 12:00*

 • תמיכה טכנית – תינתן בכל יום עד השעה 20:00 במספרי הטלפון: 08-6479206, 08-6477961.
 • סטודנטים עם לקויות שמיעה המתקשים עם הלמידה המקוונת יכולים להעזר במערכת חינמית מגוגל בשם " תמלול בזמן אמת" המערכת תתמלל בלייב את ההרצאות על ידי הנחת הטלפון ליד הרמקולים. להורדת האפליקציה https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe&hl=iw

*עדכון שני – 16.03.20, 09:00*

 • לימודים מקוונים
  • היום, יום שני, השיעורים ישמשו לטובת הכרת התוכנה ותרגול השימוש במערכת ZOOM.
  • החל ממחר, יום שלישי, השיעורים יתקיימו במועדם באופן מקוון. ייתכנו תקלות בימים הראשונים – נודה לסבלנותכם.
  • לינק לסרטון קצר המסביר לסטודנטים איך להתחבר למערכת: https://youtu.be/SV0T5_LXS4s
  • טלפונים לתמיכה טכנית יעודכנו בהמשך.
 • תקופת שינויים – תוארך עד ל-02 באפריל 2020 בחצות.
 • בחינות מועדים מיוחדים – נדחו, אך יתאפשר רישום לקורסי המשך.
 • קורסים כלליים:
  • קורסי ספורט, "החוויה התיאטרונית" והפרינג' – לא יתקיימו הסמסטר. סטודנטים שנרשמו לקורסים אלה מתבקשים להירשם לקורסים חלופיים.
  • העלינו לאוניברסיטה בקשה לפתרון עבור סטודנטים שנרשמו לקורסי ספורט, וזהו הסמסטר האחרון ללימודיהם, אשר נשאר להם לבצע רק עוד חצי נק"ז כללי.
  • הקורס החוויה המוסיקלית – יתקיים באופן מקוון.
  • העלינו לאוניברסיטה בקשה לפתיחת מקומות נוספים בקורסים כלליים, ובקורסים השונים במחלקות, בשל המעבר ללימודים מקוונים. בנוסף, נבחנת אפשרות לפתיחת מקומות בקורס "סוגיות בקיימות, טבע וסביבה" עבור סטודנטים בפקולטה להנדסה.
 • קורסי קיץ – לפי הנחיית האוניברסיטה, אין הבטחה כי קורסי קיץ יוכלו להתקיים השנה. לכן, אנא הקפידו להירשם בסמסטר ב' לכל הקורסים הנדרשים ע"פ תכנית הלימודים שלכם.
 • מתקני האוניברסיטה ושערים
  • ספריה – לא תתאפשר קבלת קהל בספריה, אך שירותי הספרייה ימשיכו לפעול. סטודנט המעוניין לשאול ספרים מתבקש לשלוח את בקשתו למייל delpek@exchange.bgu.ac.il בצירוף מספר טלפון ויתאמו עימו איסוף הספרים שהזמין מהכניסה לספריה.
  • שערים – לאור צמצום הפעילות בשטחי הקמפוס השערים הבאים יישארו סגורים: שער 90, שער רפואה קדמי ושער קרית טוביהו קדמי. בנוסף, שער גשר מקסיקו יהיה פתוח לכניסה ויציאה מהשעה 7:00 ועד לשעה 22:00. שער העלייה יהיה פתוח לכניסה ויציאה מהשעה 7:00 ועד לשעה 23:00.
  • מרכז הספורט, קולנוע נגטיב וסטודיו פוזיטיב – סגורים בשל הנחיות משרד הבריאות.
  • לובי בית הסטודנט – פתוח לשימוש. אנא שימרו על מרחק של 2 מטרים ביניכם, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הנחה בארנונה, בביטוח לאומי, ושירות עו"ד האגודה:

 • ביטוח לאומי וארנונה- לצערנו, בגלל המצב, בוטלה הגעת הנציגים של ביטוח לאומי וארנונה לקמפוס.
 • הנחות ארנונה בעירייה- מכיוון שלא מתקיימת קבלת קהל פרונטלית בעירייה סוכם כי כלל בקשות ההנחה שישלחו לפני ה-30.3 יקבלו את מלוא ההנחה על תקופת השכירות גם אם טופלו לאחר ה-30.3. את כלל הטפסים יש לשלוח למייל: mokedg@br7.org.il
 • תצהירי אי הכנסה להנחה בארנונה – עקב המצב אין אפשרות לקיים הצהרה פרונטלית מול עורך דין. הצהרה מרחוק איננה עומדת בחוק ולכן לא יתאפשר לקיים הצהרות בתקופה הקרובה במשרד עורכי הדין. חלופה לכך מטעם העיריה:

לסטודנטים הרשומים כתושבי באר שבע יש שתי אפשרויות:

 1. מילוי טופס ויתור סודיות ושליחתו עם שאר המסמכים לארנונה. הטופס מקנה לארנונה אפשרות גישה למסמכים הבאים מטעם ביטוח לאומי: טופס מעמד לא עובד, אישור זכאות גמלה ודיווח מעסיקים https://www.beer-sheva.muni.il/Residents/Arnona/Documents/%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99.pdf
 2. שליחת קוד סודי לאתר ביטוח לאומי לארנונה שיאפשר להם גישה לאותם מסמכים. את הקוד ניתן לבקש אינטרנטית: https://www.btl.gov.il/About/KodSodi/Pages/default.aspx

לסטודנטים שלא רשומים כתושבי באר שבע יש שתי אפשרויות:

  1. המצאת אישורים באופן עצמאי מול ביטוח לאומי: טופס מעמד לא עובד, אישור זכאות גמלה ודיווח מעסיקים
  2. שליחת בקשת ההנחה במלואה מלבד הצהרה מול עורך דין על אי הכנסה. סטודנטים שישלחו בקשה מלאה עד ה30.3 מלבד טופס ההצהרה יוכלו להשלים את הטופס לאחר החזרה לשגרה. ההנחה תכנס לתוקף רק לאחר המצאת כלל האישורים

 

 • פניות ייעוץ לעו"ד- משרד עורכי הדין איתו עובדת האגודה מקבל פניות טלפוניות לטובת שאלות משפטיות כלליות או כאלה הקשורות למצב. לתיאום שיחה אנא שלחו מייל לכתובת: revaha@aguda.bgu.ac.il.
  לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית עד סוף מרץ

עדכונים הקשורים לזכויות, למידה מקוונת וזכיינים:

 • קפיטריות הפועלות בקמפוס- כלל הקפיטריות יהיו סגורות בתקופה הקרובה מלבד "כפיות".
 • למידה מקוונת- האוניברסיטה פתחה את חדרי המחשבים במעונות לטובת סטודנטים/ות שלא יכולים/ות לקחת חלק בשיעורים המקוונים. להרשמה לשימוש בחדרים אלה יש לפנות לדיקנאט במייל: aymanamr@bgu.ac.il.
 • הפסקת עבודה בעקבות התפשטות הנגיף- אם הפסקתם/ן לעבוד בעקבות המצב מוזמנים/ות להיכנס לאתר כל זכות ולהבין בדיוק מה הזכויות שלכם/ן >> http://bit.ly/3d0P6on

Hi everyone!
With everything that's going on and the uncertainty in the air, the welfare office here at the Student Union has put together the important information in an organized fashion:

✔Arnona (municipality tax) and social security discounts, and Student Union lawyer services

 1. Social security and Arnona- Unfortunately, because of the situation, the social security and Arnona representatives cancelled their arrival to campus.
  2. Arnona discount at the Municipality- Since therea are no frontal office hours being held, the municipality has agreed that all discount request forms received by 30.3 will be granted for the rent period even if the forms are only processed after the 30.3. All forms should be sent to mokedg@br7.org.il.
  3. Lawyer services- The lawyer office which with the Student Union works is available by phone for general legal questions or for questions related to the current situation. To make a phone appointment please email revaha@aguda.bgu.ac.il.
  *frontal office hours will not be held until the end of March.
  4. Declaration of unemployment for people who pay social security: in continuation with the previous section, since the situation does not allow for frontal declaration of unemployment with a lawyer (and since a non-frontal declaration is not valid), declarations will not take place in the near future but there are some alternatives suggested by the Municipality:
  A. Fill out a confidentiality waiver form and send it with the other documents to the municipality department. The form grants access to the following social security documents: Unemployed Status Form, Employee Benefit Certificate and Employer Reporting >> http://bit.ly/2x0QAPa
  B. Send a secret code to the social security site for municipality tax that will grant them access to your forms. You can request a code online. >> http://bit.ly/3cX7Mp4
  * the municipality will not use your private information for any reason other than the specific forms.

✔Updates related to student rights, online studying and franchises

 1. Cafeterias on campus will be closed in the near future except for Kapiot.
  2. Online studying- the university has opened the computer rooms in the dormitories for students who cannot take part in the online classes otherwise. To register for access to these rooms email aymanamr@bgu.ac.il.
  3. Work termination following the spread of the virus – If you have stopped working due to the situation, you are invited to visit the "Kol Zchut" website and understand exactly what your rights are. http://bit.ly/3d0P6on

مرحبًا للجميع!
وفقًا للظروف التي نعيشها وعَدَم اليقين، قسم الرّفاة في نقابة الطلاب يعمل على حتلنة بعض الامور والمعلومات المهمة:

✔ تخفيض الضرائب، التأمين الوطني، عمل المحامي التابع لنقابة الطلاب:

١- التأمين الوطني والضريبة- للأسف، ممثلو المؤسسات التالية لن يتواجدوا في الحرم الجامعي بسبب الاوضاع الحالية.
٢- تخفيض الضريبة في البلديّة- بسبب عدم السّماح والامتناع عن استقبال الجمهور في البلديّة، قُرِّرَ بأن تقديم طلبات التخفيض قبل 30.3 يمنحكم الحصول على التخفيض بأكمله لفترة الايجار، حتى اذا تم معالجة الامر بعد تاريخ 30.3 .
يتوجب عليكم إرسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الالكتروني: mokedg@br7.org.il.

٣- التوجّة للمحامي- مكتب المحاماة الذي يعمل مع نقابة الطلاب، يستقبل توجهات واستفسارات عن طريق الهاتف لأسئلة عامّة وأسئلة تتعلّق في الوضع القائم.
لتعيين مواعيد للمحادثة، يمكنكم الارسال عبر البريد الالكتروني: revaha@aguda.bgu.ac.il.
لن يتم إستقبال أي شخص في المكتب حتّى نهاية شهر آذار .

٤- تصريح عدم الدخل- تكملة للمذكور أعلاه، بسبب عدم إتاحة امكانيّة القدوم الى المحامي من أجل التصريح ( التصريح عن بُعد ليس قانوني )، لن تكون إمكانية لتقديم التصريح في الفترة القريبة انّما هنالك حلول بديلة مُقتَرَحَة من قِبَل البلديّة:
أ- تعبئة نموذج التنازل عن الخصوصية وإرساله مع بقيّة المستندات المطلوبة لقسم الضرائب.
تعبئة النموذج تتيح لك امكانية الحصول على المستندات التالية: "מעמד לא עובד, אישור זכאות גמלה ודיווח מעסיקים" >> http://bit.ly/2x0QAPa.
ب- إرسال رقم سرّي لموقع التأمين الوطني للضريبة، مما يتيح لك المجال في الحصول على المستندات.
يمكنكم تلقّي الرمز السّري عبر الانترنت >>http://bit.ly/3cX7Mp4.
قسم الضريبة يتعهّد ويلتزم بعدم إستخدام تفاصيلكم الشخصيّة.

✔ حتلنات تتعلق بالحقوق، التعليم عبر الانترنت، وأصحاب المصالح.

١- الاماكن التي تقدم الطعام والشراب (كافيتريا) في الحرم الجامعي- جميع أماكن الطعام مغلقة في الفترة القريبة عدا "كبيوت- כפיות".

٢- التّعلم عبر الانترنت- لقد قامت الجامعة بإفتتاح غرفة الحواسيب في السكن الطلابي للطلاب الذين لا تتوفر لديهم الامكانية للتعلم عن بُعد.
للتسجيل من أجل استخدام الغرف، يتوجب عليكم التوجه الى عمادة شؤون الطلبة عبر البريد الالكتروني: aymanamr@bgu.ac.il.

٣- ايقاف العمل بسبب انتشار الوباء- اذا قمتم بالتوقف عن العمل لهذا السبب ندعوكم للدخول الى موقع "كل حق- כל זכות" لمعرفة حقوقكم الكاملة >>http://bit.ly/3d0P6on

 


*עדכון ראשון – 15.03.20, 18:00*

 • לימודים מקוונים
  • כלל הקורסים עוברים באופן גורף ללימודים מקוונים (תואר ראשון ותארים מתקדמים).
  • הגישה לקורסים תיעשה דרך קישור שיועלה לאתר של כל קורס במערכת המודל.
  • הנוכחות בקורס נדרשת כפי שהוגדר בסילבוס ונתונה להחלטת המרצה. שעות קבלה של סגל הקורס יתקיימו גם הן באופן מקוון.
  • הקורסים ככלל יועברו בלייב, כך שניתן לצפות בהם לפי מערכת השעות אליה נרשמתם. מרצה רשאי להחליט על הקלטת הקורס והודעה על כך תועבר בהתאם.
  • מענה לכל שאלה הנוגעת להתנהלות של הקורסים המקוונים, קורסים בחפיפה, קבוצות תרגול וקבוצות שיעור – יש לפנות בראש ובראשונה למזכירות המחלקה. הן הגורם המוסמך לטפל בבעיות אלו.
  • שימו לב כי ביטול והרשמה לקורסים מתעדכן רק לאחר 24 שעות. סטודנט שלא יירשם לקורס בזמן לא יוכל לצפות בו דרך הקישור במודל.
  • בעיות ותקלות טכניות – יש לפנות למדור תמיכת מחשוב של האוניברסיטה בטלפון: 08-6477171 או במייל: helpdesk@bgu.ac.il. נוסיף שהאוניברסיטה פועלת ליצירת קו ייעודי למענה על שאלות בנושא למידה מקוונת, עדכון בנושא יופץ כשהקו יופעל.
 • תקופת שינויים – צפויה להתארך עד סוף חודש מרץ. טרם הוחלט על מועד סיום חדש, הודעה תצא מטעם האוניברסיטה לאחר קבלת החלטה בנושא.
 • סילבוסים – בהמשך לשינוי מתכונת הלמידה צפויים שינויים בכלל הסילבוסים, כולל בחלוקת הערכת הציון הסופי ובאופי המטלות (עבודות, בחני אמצע ועוד). נא עקבו אחר השינויים בסילבוסים של הקורסים.
 • בחינות – עד להודעה חדשה כלל הבחינות בוטלו. הודעה על מועדי בחינות חדשים יימסרו לסטודנטים לפחות שלושה שבועות טרם מועד הבחינה.
 • מעבדות – בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן בשלב זה לקיים את המעבדות. האוניברסיטה בוחנת את הנושא ותפרסם הודעה לכשתתקבל החלטה. לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות המחלקה.
 • מתקני האוניברסיטה – נכון לשלב זה, המתקנים הבאים פתוחים לשימוש הסטודנטים: ספריה, כיתות לימוד, מעבדות מחשבים וכלל השערים. ניתן להתעדכן בנושא באתר האוניברסיטה.
 • קורסים כלליים (החוויה התיאטרונית, פרינג', החוויה המוזיקלית וקורסי ספורט) –
  • לאור הנחיית משרד הבריאות שיצאה אתמול על סגירת כל מוסדות התרבות והספורט בארץ עד להודעה חדשה, לא ניתן נכון לעכשיו לקיים את הקורסים האלו במתכונת הנוכחית.
  • אנו פועלים בכדי לקיים את הקורסים במתוכנת מותאמת תחת ההגבלות הקיימות, ובכל מקרה תשובה בנושא תתקבל במהלך תקופת השינויים.
  • אנו ממליצים לסטודנטים שזהו הסמסטר האחרון ללימודיהם לשקול להירשם לקורס כללי אחר, כך שסיום לימודיהם לא ייפגע במידה ויוחלט על ביטול הקורסים הנ"ל.
נגישות